รายละเอียดการพัฒนาระบบ

พัฒนาเฉพาะให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในงานราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น | การนำไปใช้งาน หรือแจกจ่ายให้ให้หน่วยงานอื่นใช้งาน หรือนำไปพัฒนาเพิ่มเติม ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้พัฒนาระบบก่อน | ให้คงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ แบนเนอร์ ข้อความและสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้พัฒนาระบบทั้งหมด | ห้ามซื้อ ขาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ การกระทำนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ ถือเป็นการละเมิด
ความต้องการของระบบ

เครื่องแม่ข่ายให้บริการ Windows | Linux (Server)

ระบบเครือข่าย Local Area Network (LAN)

เครื่อง หรือ อุปกรณ์ลูกข่ายรับบริการ (Client)

Windows | Mobile Support ( iOS , Android )

Firefox version Version 40.x ขึ้นไป
Google Chrome Version 53.x ขึ้นไป
ไม่สนับสนุน Internet Exploror

คุณสมบัติเฉพาะ ของระบบติดตามงานเอกสาร ( X-Track)
ระบบ X-Track( eXpress docoments Tracking) : คือ ระบบติดตามงานเอกสาร พัฒนาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในงานราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ระบบ X-Track ไม่ใช่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบเอกสารเวียนแจ้งให้ทราบ จึงไม่ได้ออกแบบให้แนบไฟล์ได้ เหตุผลเนื่องจากระบบ X -Track ออกแบบสำหรับเอกสารที่ยังไม่ได้ลงนามอนุมัติ จึงต้องมีการ รับ - ส่ง เอกสารที่เป็นฉบับจริง และมีลายมือชื่อลงนามจริง ติดตามไปด้วยทุกลำดับชั้น

ระบบ X-Track พัฒนาเพื่อติดตามงานเอกสารว่าอยู่ในลำดับไหนของการพิจารณาอนุมัติ หรือ เอกสารอยู่ในขั้นตอนไหนของการปฏิบัติงาน และเก็บประวัติเส้นทางการอนุมัติตามลำดับชั้นของเอกสาร ซึ่งการบันทึกขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะกระทำได้ 2 แบบ คือ
  1. ผ่านเจ้าหน้าที่ธุรการกลางของหน่วยงาน หากหน่วยงานนั้นมีสายงานการเดินทางของเอกสารโดยให้ธุรการกลางเป็นผู้เสนอเอกสาร ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเอกสารในแต่ละลำดับ
  2. รายการเอกสารที่ติดต่อกันระหว่างฝ่าย หรือ แผนก สามารถส่งถึงกันได้เช่นเดียวกับระบบงานสารบรรณทั่วไป


การสืบค้นเอกสาร ใน ระบบ X-Track ใช้การค้นหาจากคำสำคัญ (keyword) ในหัวเรื่อง (Title) และ เนื้อเรื่องสรุป (Content) ดังนั้น เอกสารที่ไม่ได้ระบุคำสำคัญ หรือ ระบุจำนวนน้อย ในจุดดังกล่าว จะไม่สามารถค้นหาได้ หรือ มีโอกาสที่จะค้นหาไม่เจอ ทำให้การนำ ระบบ X-Track ไปใช้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ
ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ
Sattahipcity.com : พัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการในหน่วยงานราชการที่ยังไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ติดตามเอกสาร สามารถติดตามงานเอกสารว่าอยู่ในขั้นตอน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ลำดับชั้นใดของเส้นทางการอนุมัติเอกสาร และเพื่อให้ลดภาระงานทะเบียนเอกสารที่ซ้ำซ้อน เจ้าของเรื่องลดเวลาการโทรศัพท์ติดตามงานเอกสารไปที่ฝ่าย หรือแผนกต่าง ๆ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานที่ใช้งานได้จริง ให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล วิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานราชการที่ไม่มีบุคลากร หรืองบประมาณเพียงพอในการพัฒนาระบบ ได้ใช้งานระบบติดตามงานเอกสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอร์ฟแวร์

[1] หน่วยงานภาครัฐสามารถนำระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองต่อการปฏิบัติงานจริงภายในหน่วยงานของตนเองได้

[2] หน่วยงานภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ จากภาคเอกชน

[3] เสริมสร้างและ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารจัดการงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ