เอกสารที่อนุญาตให้เผยแพร่สาธารณะได้
รหัสอ้างอิง ตำแหน่งล่าสุด ที่เอกสาร ชื่อเรื่อง พิจารณาที่ ครบกำหนด เหลือเวลา เวลาปฏิบัติ เนื้อหา

6202-03-001
ฝ่ายการช่าง

fsfsfs gggggggggggggggggggggg รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายงบประมาณ
13 ก.พ.62

-472

5 ก.พ.62 00:49:57
trace
afafsfsfsfs

6202-03-002
ฝ่ายการช่าง

01/01 ทดลองใช้ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

18 ก.พ.62 15:45:01
trace
มีการนำเสนอ

6202-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

Big C test ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการเงิน
28 ก.พ.62

-457

6 ก.พ.62 17:37:57
trace
testyydf

6203-03-001
ฝ่ายการช่าง

นี่ JRN01 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
15 มี.ค.62

-442

3 มี.ค.62 09:17:29
trace
Xxx

6204-02-001
ฝ่ายกำลังพล

111 test111 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
4 เม.ย.62

-422

4 เม.ย.62 11:06:28
trace
test111

6205-02-001
ฝ่ายกำลังพล

6121750537 ขอทดสอบ รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
9 พ.ค.62

-387

8 พ.ค.62 14:41:02
trace
ทดสอบบันทึกข้อความ

6206-02-001
ฝ่ายกำลังพล

ม1944 ขออนุญัติเข้าร่วมอบรม รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
30 มิ.ย.62

-335

2 เม.ย.63 12:50:18
trace
เข้าร่วมอบรมสัมนา

6206-04-001
ฝ่ายสนับสนุน

POR1906-0001 PR EKF รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
31 ก.ค.62

-304

2 ส.ค.62 04:59:08
trace
น้ำยา EKF

6206-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายกำลังพล 001 test ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
24 มิ.ย.62

-341

2 ต.ค.62 13:57:30
trace
test

6207-02-001
ฝ่ายกำลังพล

- dddddddd รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
12 ก.ค.62

-323

10 ก.ค.62 21:04:35
trace
ddddddd

6207-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายกำลังพล - ทดสอบ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
12 ก.ค.62

-323

2 ต.ค.62 13:58:29
trace
ทดสอบบบบบบ

6208-02-001
ฝ่ายกำลังพล

พว 09/256 ขออนุมัติไปเป็นวิทยากร ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
15 ส.ค.62

-289

2 ส.ค.62 04:26:41
trace
คุณ.... ไปเป็นวิทยากรที่..... วันที่..... จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

6208-02-002
ฝ่ายกำลังพล

นธ.555 ทดสอบ รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
7 ส.ค.62

-297

7 ส.ค.62 15:02:20
trace
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก

6208-02-003
ฝ่ายกำลังพล

0461.10/2499 ทดสอบระบบการติดตาม ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
19 ส.ค.62

-285

19 ส.ค.62 10:54:37
trace
หกดเหกดเหกดเ

6208-02-004
ฝ่ายกำลังพล

0461.10/2499 แอิผแิปแ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
20 ส.ค.62

-284

19 ส.ค.62 10:56:13
trace
อิปแอิปแอิ

6208-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

นธ.5555 ทดสอบ555 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการช่าง
7 ส.ค.62

-297

7 ส.ค.62 15:03:33
trace
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก

6208-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

- ทดสอบ 005111 รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายกำลังพล
15 ส.ค.62

-289

26 ก.ย.62 15:28:37
trace
ทดสอบ 005111

6208-09-003
ฝ่ายธุรการกลาง

00001 รับVB ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
24 ส.ค.62

-280

21 ส.ค.62 16:24:36
trace
หา VB 5 คน ได้ยอด 50000

6209-02-001
ฝ่ายกำลังพล

กท.32 อนุมัติฝึกอบรม ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
26 ก.ย.62

-247

26 ก.ย.62 15:25:34
trace
วันที่ 13-15 กย.62

6209-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

- แจ้งซ่อมเครื่อง รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายกำลังพล
23 ก.ย.62

-250

23 ก.ย.62 17:17:51
trace
sdfsdf

6210-04-001
ฝ่ายสนับสนุน

123 123 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

2 ต.ค.62 16:37:30
trace
123

6210-05-001
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายปฏิบัติการ ศธ 00 จัดสรรงบประมาณ รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายสนับสนุน
11 ต.ค.62

-232

2 ต.ค.62 15:52:33
trace
100000 บาท

6211-02-001
ฝ่ายกำลังพล

11 test_191108 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการช่าง
11 พ.ย.62

-201

8 พ.ย.62 14:29:10
trace
test_191108

6211-11-001
ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายธุรการกลาง 2562 nyny ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายงบประมาณ
26 พ.ย.62

-186

25 พ.ย.62 09:51:48
trace
ขออนุมัติงบประมาณ

6212-02-001
ฝ่ายกำลังพล

นยย าสส ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

9 ธ.ค.62 10:12:27
trace

6212-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

ffds jjj รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

8 ธ.ค.62 22:33:41
trace
jjkl

6212-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

วว่ ทดสเย ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

8 ธ.ค.62 22:32:47
trace
่่า
รหัสอ้างอิง ตำแหน่งล่าสุด ที่เอกสาร ชื่อเรื่อง พิจารณาที่ ครบกำหนด เหลือเวลา เวลาปฏิบัติ เนื้อหา