เอกสารที่อนุญาตให้เผยแพร่สาธารณะได้
รหัสอ้างอิง ตำแหน่งล่าสุด ที่เอกสาร ชื่อเรื่อง พิจารณาที่ ครบกำหนด เหลือเวลา เวลาปฏิบัติ เนื้อหา

6308-02-001
ฝ่ายกำลังพล

001 ทดสอบระบบ 1 อนุมัติ ไม่กำหนดเวลา - 7 ส.ค.63 06:52:32
trace
ทดสอบระบบ 1

6308-02-002
ฝ่ายกำลังพล

123456 dfff ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

7 ส.ค.63 09:17:12
trace
ddds

6308-02-003
ฝ่ายกำลังพล

- ใบเสนอความต้องการ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายพัสดุ
1 ก.ย.63

-60

31 ส.ค.63 14:32:04
trace
ไม่มี

6309-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

71904/ เรื่องร้องเรียน ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการเงิน
ไม่กำหนดเวลา

2 ก.ย.63 15:21:10
trace
11

6309-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

office แจ้งเตือน ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายกำลังพล
28 ก.ย.63

-33

25 ก.ย.63 16:19:27
trace
notice

6310-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

นร7721 hhhhhh ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายกำลังพล
ไม่กำหนดเวลา

5 ต.ค.63 23:04:24
trace
1245637

6310-02-002
ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายธุรการกลาง 09102020 การประมง(ทดสอบ) ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการเงิน
10 ต.ค.63

-21

9 ต.ค.63 11:18:50
trace
การประมง(ทดสอบ)
รหัสอ้างอิง ตำแหน่งล่าสุด ที่เอกสาร ชื่อเรื่อง พิจารณาที่ ครบกำหนด เหลือเวลา เวลาปฏิบัติ เนื้อหา