เอกสารที่อนุญาตให้เผยแพร่สาธารณะได้
รหัสอ้างอิง ตำแหน่งล่าสุด ที่เอกสาร ชื่อเรื่อง พิจารณาที่ ครบกำหนด เหลือเวลา เวลาปฏิบัติ เนื้อหา

6012-02-001
ฝ่ายกำลังพล

- ขออนุญาตให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จว.จันทบุรี ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
26 ธ.ค.60

-886

23 ธ.ค.60 12:05:07
trace
ขออนุญาตให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จว.จันทบุรี จำนวน 2 นาย คุณสมชาย ใจดีจัง และ คุณสมศรี ดีเสมอ

6012-06-001
ฝ่ายปฏิบัติการ

002 ขออนุมัติดำเนินงานซ่อมท่อประปา อนุมัติ 9 ก.พ.61 - 29 ต.ค.61 23:12:00
trace
ขออนุมัติดำเนินงานซ่อมท่อประปา เนื่องจาก ท่อประปาเสียหายจาก น้ำท่วม

6102-05-001
ฝ่ายงบประมาณ

0513.213/001 ขออนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานงบประมาณ 2561 ระยะที่ 1 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
21 ก.พ.61

-829

17 ก.ค.62 00:11:04
trace
ขออนุมัติปรับแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระยะที่ 1 จำนวนเงิน 1,500,890 บาท

6102-04-002
ฝ่ายสนับสนุน

990 ทดสอบการส่งเอกยสารและติดตาม ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
20 ก.พ.61

-830

4 ต.ค.61 10:17:38
trace
ทดสอบการส่งเอกยสารและติดตาม

6102-02-001
ฝ่ายกำลังพล

991 ทดสอบ ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
21 ก.พ.61

-829

9 ก.ย.61 15:58:12
trace
ทดสอบ111

6102-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

121 ขอทดสอบ อนุมัติ 23 ก.พ.61 - 8 มี.ค.61 12:18:50
trace
ต้องการขอทดสอบ

6102-02-002
ฝ่ายกำลังพล

- ขออนุญาติ ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
25 ก.พ.61

-825

21 ก.พ.61 19:02:46
trace
จำนวน 2 คน

6102-04-003
ฝ่ายสนับสนุน

0513.20102(2)/0195 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 อนุมัติ 22 ก.พ.61 - 22 ก.พ.61 16:42:11
trace
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เอกสารตาม ศธ 0513.20102(2)/0195 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2561

6102-05-002
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายกิจการพิเศษ - ขออนุมัติหลักการจัดซื้อระบบติดตามเอกสาร ฝ่ายปฏิบัติการ
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

27 ก.พ.61 15:47:04
trace
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อระบบติดตามเอกสาร

6102-06-001
ฝ่ายปฏิบัติการ

- ขออนุมัติหลักการจัดซื้อระบบสารบรรณ ฝ่ายงบประมาณ
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

27 ก.พ.61 15:54:57
trace
จัดซื้อระบบสารบรรณ

6103-07-001
ฝ่ายกิจการพิเศษ

2561 ทดสอบวันครบกำหนด หัวหน่วยงาน 6 มี.ค.61

-816

21 มิ.ย.62 10:43:22
trace
ทดสอบวันครบกำหนด

6110-02-002
ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายกิจการพิเศษ 111 สำรวจความต้องการ รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
4 ต.ค.61

-604

23 พ.ค.62 16:55:17
trace
ให้ หน่วยสำรวจ จำนวนห้องว่าง

6103-03-001
ฝ่ายการช่าง

ฝ่ายกำลังพล 15/61 ทดสอบ หัวหน่วยงาน 23 มี.ค.61

-799

23 พ.ค.62 16:56:44
trace
ทดสอบ

6103-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

111/2561 ชื่อเรื่อง by user11 หัวหน้าฝ่าย A 30 มี.ค.61

-792

5 เม.ย.61 09:53:18
trace
สรุปเนื้อความ by user11

6104-02-001
ฝ่ายกำลังพล

004 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายการช่าง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
23 เม.ย.61

-768

20 ก.ค.61 11:34:37
trace
-

6105-02-003
ฝ่ายกำลังพล

1420881 1420881 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

19 ก.ย.61 09:18:42
trace
-

6104-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

0203.11/2656 ทดสอบเอกสาร ฝ่ายการช่าง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
26 เม.ย.61

-765

20 ก.ค.61 11:34:45
trace
การจัดการ

6104-09-003
ฝ่ายธุรการกลาง

0203.11/2656 ทดสอบเอกสาร หัวหน่วยงาน 28 เม.ย.61

-763

8 พ.ค.62 14:41:50
trace
เ้าเ้มมเ่ม

6105-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

999/999 ทดสอบระบบ หัวหน่วยงาน 30 พ.ค.61

-731

28 พ.ค.61 22:53:45
trace
ทดสอบระบบ

6105-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

1 เงินเดือน หัวหน่วยงาน 11 พ.ค.61

-750

10 พ.ค.61 15:32:59
trace
แจ้งเงินเดือนพนักงาน

6105-02-001
ฝ่ายกำลังพล

001 เอกสารเสนอราคา ฝ่ายสนับสนุน
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

12 พ.ค.61 10:49:15
trace
sattahipcity.com

6105-02-002
ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายสนับสนุน 002 เอกสารเสนอราคา ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการเงิน
13 พ.ค.61

-748

22 ต.ค.62 12:55:58
trace
sattahipcity.com

6105-02-004
ฝ่ายกำลังพล

1420612 1420881 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

9 ก.ย.61 15:58:25
trace
1420881

6105-09-003
ฝ่ายธุรการกลาง

2 training หัวหน่วยงาน ไม่กำหนดเวลา

21 ส.ค.62 16:23:50
trace
ส่งคืนวันที่ 30

6105-02-007
ฝ่ายกำลังพล

สร 1/2561 เอกสารอนุมัติ หัวหน่วยงาน ไม่กำหนดเวลา

17 ก.ค.62 00:34:14
trace
ขอใช้งาน

6106-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

0562.13 ขออนุญาตไปราชการ รอง หัวหน่วยงาน 1 15 มิ.ย.61

-715

12 มิ.ย.61 09:44:24
trace
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

6106-02-001
ฝ่ายกำลังพล

010101 sddsf หัวหน่วยงาน 22 มิ.ย.61

-708

2 ต.ค.62 14:00:09
trace
gsgs

6107-02-001
ฝ่ายกำลังพล

พร0118/ว2224 การปรด็ะกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราช นะ ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
10 ก.ค.61

-690

6 ก.ค.61 15:06:32
trace
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

6110-02-005
ฝ่ายกำลังพล

wwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww หัวหน้าฝ่าย C ไม่กำหนดเวลา

17 ต.ค.61 11:19:37
trace
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

6107-03-002
ฝ่ายการช่าง

55555555 หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าว รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
29 ก.ค.61

-671

2 พ.ย.61 15:48:07
trace
นนนนนนนน

6205-02-001
ฝ่ายกำลังพล

6121750537 ขอทดสอบ รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
9 พ.ค.62

-387

8 พ.ค.62 14:41:02
trace
ทดสอบบันทึกข้อความ

6107-03-003
ฝ่ายการช่าง

gm 007 ฮัลโหลเทส รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
31 ก.ค.61

-669

6 พ.ย.61 15:24:17
trace
หายใจเข้าก็ เห้อเธอ เห้อเธอ

6108-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

01 Thai Army ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายปฏิบัติการ
11 ส.ค.61

-658

3 เม.ย.62 14:38:10
trace
What What What

6108-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

- Thai Army0 หัวหน่วยงาน 10 ส.ค.61

-659

10 ส.ค.61 15:34:05
trace
f

6108-03-001
ฝ่ายการช่าง

- Thai Army หัวหน่วยงาน ไม่กำหนดเวลา

8 ธ.ค.62 23:13:40
trace
แนบไฟล์ไม่ได้รึไง แล้วมีประโยชน์อะไรคะ

6108-09-003
ฝ่ายธุรการกลาง

pr เอกสารเสนออนุมัติ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายปฏิบัติการ
15 ส.ค.61

-654

14 ส.ค.61 11:38:50
trace
ซื้อเครื่องชั่ง

6110-09-003
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายงบประมาณ sss qqqqq ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

17 ต.ค.61 11:15:42
trace
qqqqqqqqqqqq

6109-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

15572 sdvsd ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายสนับสนุน
19 ก.ย.61

-619

7 ก.ย.61 11:48:14
trace
dfdsf

6109-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

hhh hhh รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

30 พ.ย.61 15:57:54
trace
hhh

6110-05-001
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายกำลังพล 22 1233 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

2 เม.ย.62 10:55:04
trace
123

6108-02-002
ฝ่ายกำลังพล

99 x ฝ่ายขนส่ง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
31 ส.ค.61

-638

30 ส.ค.61 11:05:47
trace
n

6108-02-003
ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายขนส่ง 0001 han ฝ่ายกำลังพล
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
14 ก.ย.61

-624

30 ส.ค.61 11:10:41
trace
heng

6110-02-001
ฝ่ายกำลังพล

2341 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ หัวหน่วยงาน 3 ต.ค.61

-605

8 ต.ค.61 10:08:16
trace
ให้ ร.อ.สมชัย ฯ เดินทางไปรับคณะ นนร.ที่ สุวรรณภูมิ

6110-07-001
ฝ่ายกิจการพิเศษ

123 ขอเงิน สน. ฝ่ายกำลังพล
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
5 ต.ค.61

-603

2 พ.ย.61 15:42:50
trace
ขอรับการ สน.เงิน จำนวน ๑๐๐๐ บาท

6110-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

1 าา รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

23 พ.ค.62 16:55:56
trace
าา

6110-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายกำลังพล ทม 0023.3/ ทำเนียบภายในองค์กร ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
24 ต.ค.61

-584

8 ต.ค.61 10:08:40
trace
ทำเนียบ

6110-02-003
ฝ่ายกำลังพล

ทม 0023.5 แฟ้ม หัวหน่วยงาน 8 ต.ค.61

-600

8 ต.ค.61 10:15:33
trace
แฟ้ม

6110-02-004
ฝ่ายกำลังพล

สมมม 002.3/ การบริหารจัดการบ้านเมือง (เรียงจากน้อยมา มาก )ข้อมูลณวันนี้ ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
8 ต.ค.61

-600

2 พ.ย.61 14:02:28
trace
เทส

6110-05-002
ฝ่ายงบประมาณ

uuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuu ฝ่ายการช่าง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

17 ต.ค.61 18:41:56
trace
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

6110-03-001
ฝ่ายการช่าง

aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
24 ต.ค.61

-584

5 ก.พ.62 01:34:22
trace
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

6110-09-004
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายงบประมาณ bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbb รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

8 ธ.ค.62 23:08:33
trace
bbbbbbbbbbbbbbb

6111-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายกำลังพล 6507 spec 6507 รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

21 มิ.ย.62 10:41:55
trace
spec 6507

6111-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

6507 6507 รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

21 มิ.ย.62 10:42:09
trace
6507

6111-09-003
ฝ่ายธุรการกลาง

6508 6508 รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

6 พ.ย.61 12:34:01
trace
6508

6204-02-001
ฝ่ายกำลังพล

111 test111 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
4 เม.ย.62

-422

4 เม.ย.62 11:06:28
trace
test111

6111-03-001
ฝ่ายการช่าง

ฝ่ายธุรการกลาง 2018-11-07 test รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
7 พ.ย.61

-570

21 มิ.ย.62 10:36:32
trace
test

6111-09-005
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายกำลังพล RX.TN-10/18-001 W- RX.TN-X01 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
10 ธ.ค.61

-537

6 ธ.ค.61 16:43:20
trace
แจกจ่าย

6111-02-003
ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายการช่าง RX.TN-10/18-002 W- RX.TN-X03 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

30 พ.ย.61 16:44:32
trace
แจก

6111-02-004
ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายสนับสนุน RX.TN-10/18-003 W-RX.TN-X55 ฝ่ายกำลังพล
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
20 ธ.ค.61

-527

30 พ.ย.61 16:54:51
trace
55

6111-08-001
ฝ่ายขนส่ง

ฝ่ายกำลังพล ML.TE-11/18-001 S-ML.TE-X02 (Test OIL) ฝ่ายการช่าง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

1 ธ.ค.61 09:31:06
trace
ส่งถึงออย

6111-08-002
ฝ่ายขนส่ง

ฝ่ายการช่าง RX.SF-11/18-001 W- RX.SF-X01 (test chompoo) ฝ่ายกำลังพล
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

5 ก.พ.62 01:57:03
trace
ทดสอบ

6111-08-003
ฝ่ายขนส่ง

TE.GE-11/18-001 S-TE.GE-X01 (Test P'jane) ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายงบประมาณ
ไม่กำหนดเวลา

30 พ.ย.61 17:27:54
trace
test

6112-03-001
ฝ่ายการช่าง

ฝ่ายขนส่ง 001 ชมพู่เองจ้า ฝ่ายการช่าง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
1 ธ.ค.61

-546

1 ธ.ค.61 09:48:50
trace
00

6112-02-001
ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายธุรการกลาง 123455 x-file ฝ่ายกำลังพล
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

6 ธ.ค.61 16:21:14
trace
x-file

6112-02-002
ฝ่ายกำลังพล

123433 x-file2 ฝ่ายธุรการกลาง
เก็บเข้าแฟ้มดำเนินการเสร็จ
ไม่กำหนดเวลา

6 ธ.ค.61 16:26:15
trace
x-file2

6112-02-003
ฝ่ายกำลังพล

123455 x-file 9 รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

6 ธ.ค.61 18:07:47
trace
x-file

6208-09-003
ฝ่ายธุรการกลาง

00001 รับVB ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
24 ส.ค.62

-280

21 ส.ค.62 16:24:36
trace
หา VB 5 คน ได้ยอด 50000

6202-03-001
ฝ่ายการช่าง

fsfsfs gggggggggggggggggggggg รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายงบประมาณ
13 ก.พ.62

-472

5 ก.พ.62 00:49:57
trace
afafsfsfsfs

6202-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

Big C test ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการเงิน
28 ก.พ.62

-457

6 ก.พ.62 17:37:57
trace
testyydf

6202-03-002
ฝ่ายการช่าง

01/01 ทดลองใช้ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

18 ก.พ.62 15:45:01
trace
มีการนำเสนอ

6203-03-001
ฝ่ายการช่าง

นี่ JRN01 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
15 มี.ค.62

-442

3 มี.ค.62 09:17:29
trace
Xxx

6206-04-001
ฝ่ายสนับสนุน

POR1906-0001 PR EKF รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
31 ก.ค.62

-304

2 ส.ค.62 04:59:08
trace
น้ำยา EKF

6206-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายกำลังพล 001 test ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
24 มิ.ย.62

-341

2 ต.ค.62 13:57:30
trace
test

6206-02-001
ฝ่ายกำลังพล

ม1944 ขออนุญัติเข้าร่วมอบรม รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
30 มิ.ย.62

-335

2 เม.ย.63 12:50:18
trace
เข้าร่วมอบรมสัมนา

6207-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

ฝ่ายกำลังพล - ทดสอบ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
12 ก.ค.62

-323

2 ต.ค.62 13:58:29
trace
ทดสอบบบบบบ

6207-02-001
ฝ่ายกำลังพล

- dddddddd รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
12 ก.ค.62

-323

10 ก.ค.62 21:04:35
trace
ddddddd

6208-02-001
ฝ่ายกำลังพล

พว 09/256 ขออนุมัติไปเป็นวิทยากร ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
15 ส.ค.62

-289

2 ส.ค.62 04:26:41
trace
คุณ.... ไปเป็นวิทยากรที่..... วันที่..... จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

6208-02-002
ฝ่ายกำลังพล

นธ.555 ทดสอบ รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
7 ส.ค.62

-297

7 ส.ค.62 15:02:20
trace
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก

6208-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

นธ.5555 ทดสอบ555 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการช่าง
7 ส.ค.62

-297

7 ส.ค.62 15:03:33
trace
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก

6208-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

- ทดสอบ 005111 รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายกำลังพล
15 ส.ค.62

-289

26 ก.ย.62 15:28:37
trace
ทดสอบ 005111

6208-02-003
ฝ่ายกำลังพล

0461.10/2499 ทดสอบระบบการติดตาม ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
19 ส.ค.62

-285

19 ส.ค.62 10:54:37
trace
หกดเหกดเหกดเ

6208-02-004
ฝ่ายกำลังพล

0461.10/2499 แอิผแิปแ ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
20 ส.ค.62

-284

19 ส.ค.62 10:56:13
trace
อิปแอิปแอิ

6209-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

- แจ้งซ่อมเครื่อง รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายกำลังพล
23 ก.ย.62

-250

23 ก.ย.62 17:17:51
trace
sdfsdf

6209-02-001
ฝ่ายกำลังพล

กท.32 อนุมัติฝึกอบรม ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
26 ก.ย.62

-247

26 ก.ย.62 15:25:34
trace
วันที่ 13-15 กย.62

6210-05-001
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายปฏิบัติการ ศธ 00 จัดสรรงบประมาณ รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายสนับสนุน
11 ต.ค.62

-232

2 ต.ค.62 15:52:33
trace
100000 บาท

6210-04-001
ฝ่ายสนับสนุน

123 123 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

2 ต.ค.62 16:37:30
trace
123

6211-02-001
ฝ่ายกำลังพล

11 test_191108 ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายการช่าง
11 พ.ย.62

-201

8 พ.ย.62 14:29:10
trace
test_191108

6211-11-001
ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายธุรการกลาง 2562 nyny ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายงบประมาณ
26 พ.ย.62

-186

25 พ.ย.62 09:51:48
trace
ขออนุมัติงบประมาณ

6212-09-001
ฝ่ายธุรการกลาง

ffds jjj รอดำเนินการ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

8 ธ.ค.62 22:33:41
trace
jjkl

6212-09-002
ฝ่ายธุรการกลาง

วว่ ทดสเย ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

8 ธ.ค.62 22:32:47
trace
่่า

6212-02-001
ฝ่ายกำลังพล

นยย าสส ค้างรับ
-ที่- ฝ่ายธุรการกลาง
ไม่กำหนดเวลา

9 ธ.ค.62 10:12:27
trace
รหัสอ้างอิง ตำแหน่งล่าสุด ที่เอกสาร ชื่อเรื่อง พิจารณาที่ ครบกำหนด เหลือเวลา เวลาปฏิบัติ เนื้อหา