@ Developer : www.sattahipcity.com

ReportGraph
สถิติเอกสารค้างรับ แยกตามหน่วยรับ จำนวน 24 ฉบับ
X-Track : ระบบติดตามงานเอกสาร By Sattahipcity.com | Design & Develop : พ.จ.อ.สนธยา หมื่นอาษา
ฝ่ายธุรการกลาง [13]

54.17%

ฝ่ายกำลังพล [0]

0%

ฝ่ายการช่าง [2]

8.33%

ฝ่ายสนับสนุน [1]

4.17%

ฝ่ายงบประมาณ [2]

8.33%

ฝ่ายปฏิบัติการ [2]

8.33%

ฝ่ายกิจการพิเศษ [0]

0%

ฝ่ายขนส่ง [0]

0%

ฝ่ายพัสดุ [0]

0%

ฝ่ายการเงิน [4]

16.67%