@ Developer : www.sattahipcity.com

ReportGraph
สถิติเอกสารค้างรับ แยกตามหน่วยรับ จำนวน 7 ฉบับ
X-Track : ระบบติดตามงานเอกสาร By Sattahipcity.com | Design & Develop : พ.จ.อ.สนธยา หมื่นอาษา
ฝ่ายธุรการกลาง [2]

28.57%

ฝ่ายกำลังพล [2]

28.57%

ฝ่ายการช่าง [0]

0%

ฝ่ายสนับสนุน [0]

0%

ฝ่ายงบประมาณ [0]

0%

ฝ่ายปฏิบัติการ [0]

0%

ฝ่ายกิจการพิเศษ [0]

0%

ฝ่ายขนส่ง [0]

0%

ฝ่ายพัสดุ [1]

14.29%

ฝ่ายการเงิน [2]

28.57%